តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​បញ្ហា​ប្រឈម​សម្រាប់​កសិករ?

ការ​ជ្រើស​រើស​​សម្រាប់​ការ​ស្ទង់​មតិ​នេះ​ បាន​បញ្ចប់​ហើយ


ក្រា​ហ្វិក​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្ទង់​មតិ:

No Flash Player Installed


ចំនួន​នៃ​ការ​ជ្រើស​រើស   675
ថ្ងៃចាប់​ផ្តើមស្ទង់​មតិ​   2013-11-27 00:00:00
ថ្ងៃ​បញ្ចប់ស្ទង់​មតិ   2014-11-27 00:00:00