ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ចុង​ក្រោយ
ចេញ​ផ្សាយ​ ១២ មិថុនា ២០១៨ 8997

ការចុះពិនិត្យជាក់ស្តែងស្តីពីការស្នើសុំការអនុញ្ញាត ចិញ្ចឹម និងថែរក្សាសត្វព្រៃជាលក្ខណៈគ្រួសារ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន១៥គ្រួសារ

ក្រុមការងាររដ្ឋបាលព្រៃឈើបានចុះពិនិត្យជាក់ស្តែងស្តីពីការស្នើសុំការអនុញ្ញាត ចិញ្ចឹម និងថែរក្សាសត្វព្រៃជាលក្ខណៈគ្រួសារ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន១៥គ្រួសារ...