បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ