បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងជាលក្ខណៈគ្រួសារ ក្រាលកម្រាលកៅស៊ូប្លាស្ទិក