វិធានការការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺបង្កដោយហ្វាស្យូឡាគោ ក្របី