បទយកការណ៍៖ ការចិញ្ចឹមមាន់បានជោគជ័យរបស់កសិករគំរូ នៅស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង