នាទីចុះស្រែជាមួយកសិករ៖ ការចិញ្ចឹមទាយកស៊ុត ខេត្តព្រៃវែង