បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ